ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2551
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา --------------------------------- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ในการจัดทำแผนพัฒนา ให้มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรับทราบสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และข้อมูลการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง แล้วกำหนดประเด็นการพัฒนา นั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง จึงขอประกาศการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 8 ตำบลนาเรียง เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประจำปี 2551 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้ด้วยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2550 (นายบุญเกียรติ วงค์เกษร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 911 คน