ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 --------------------------------- ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 เพื่อให้นายอำเภอพรหมคีรี พิจารณาให้ ความเห็นชอบ นั้น บัดนี้ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. 2551 นายอำเภอพรหมคีรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล นาเรียง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. 2551 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551 บุญเกียรติ วงค์เกษร (นายบุญเกียรติ วงค์เกษร) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 2951 คน