ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551
  รายละเอียด :
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551
---------------------------------
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 เพื่อให้นายอำเภอพรหมคีรี พิจารณาให้
ความเห็นชอบ นั้น
บัดนี้ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2551 นายอำเภอพรหมคีรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
นาเรียง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2551
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551
บุญเกียรติ วงค์เกษร
(นายบุญเกียรติ วงค์เกษร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 2366 คน