ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศประชุมสภา อบต. นาเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี 2552
  รายละเอียด : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ………………………………… อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 22 การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่น แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่การประชุม อันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนกำหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 บุญชิน สุภาพโรจน์ (นายบุญชิน สุภาพโรจน์) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 549 คน