แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ำกว่า 18 ปี
ระหว่าง 18 - 35 ปี
ระหว่าง 36 - 50 ปี มากกว่า 50 ปี
3. การศึกษา
ประถมศึกษา   
มัธยมศึกษา                
ปวช./ปวส. อนุปริญญา
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อื่น ๆ (ไม่มี)  
4. อาชีพ
ลูกจ้าง             
ประกอบธุรกิจส่วนตัว อื่น ๆ นักเรียน / นักศึกษา   
 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้รับบริการ

รายการประเมิน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

1. มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที เห็นได้ง่าย

2. มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที

3. ความสุภาพในการให้บริการ

4. ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ

5. การจัดสถานที รอให้บริการ

6. ห้องน้ำสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ

7. มีน้ำสะอาดบริการอย่างเพียงพอ

8. การจัดล่าดับการให้บริการมีความยุติธรรม

ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม

 
 

ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ

 
รหัสส่งข้อมูล