คำร้ององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 
เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 
วันที่    เดือน    พ.ศ.  
 
เรื่อง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
            ด้วย ข้าพเจ้า** นาย/ นาง/ นางสาว   อายุ      ปี  
อาชีพ    อยู่บ้านเลขที่    หมู่ที่      ตำบล     
อำเภอ  จังหวัด  หมายเลขโทรศัพท์ 
 

            มีความประสงค์     

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ           
 
 

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)............................................................
            (.........................................................)

   
(หมายเหตุ** ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูล)
รหัสส่งข้อมูล :