ข่าว : ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 และชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)

รายละเอียด  : ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 และชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)ผู้แจ้งข่าว : ผู้ดูแลระบบ ประกาศเมื่อ :