ข่าว : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

รายละเอียด  : เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบแปลนกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้แจ้งข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง ประกาศเมื่อ :